IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

Zadanie 1

Fenotypowanie zestawu linii łubinu wąskolistnego w doświadczeniach polowych

Zestaw linii łubinu wąskolistnego, wybranych pod kątem maksymalnego zróżnicowania fenotypowego i możliwości wydania plonu wystarczającego do wykonania badań, zostanie użyty do doświadczeń polowych w trzech powtórzeniach i w dwóch lokalizacjach tj. w Przebędowie i Wiatrowie, w ciągu dwóch lat badań. W ramach zadania wykonywane będą standardowe zabiegi pielęgnacyjne oraz ochrona przed chorobami i szkodnikami. Przewiduje się wykonanie obserwacji i pomiarów z uwzględnieniem takich cech jak: szybkopędność, początek kwitnienia, wyleganie, wysokość roślin, pękanie strąków, morfotyp. Po zbiorze określone zostaną niektóre elementy struktury plonu, takie jak plon nasion i masa tysiąca nasion (MTN). W trakcie wegetacji pobrane zostaną liście jako materiał do genotypowania. Zebrane nasiona zostaną oczyszczone i przygotowane do dalszych badań w kolejnych zadaniach. Uzyskane dane zostaną poddane analizie statystycznej (zad. 7). 

Niezależnie od doświadczeń założonych w celu fenotypowania, w obu lokalizacjach zostaną założone doświadczenia polowe w dwóch powtórzeniach z 16 wybranymi odmianami hodowlanymi łubinu wąskolistnego w celu testowania wpływu działania preparatu stymulującego rozwój rizobium, użytego do zaprawiania nasion na plon zielonej masy (patrz zad. 5).

Dodatkowo, tylko na polach w Przebędowie, zostanie założone doświadczenie w dwóch powtórzeniach ze wszystkimi badanymi liniami łubinu wąskolistnego w celu testowania odporności na choroby – antraknozę i fuzariozę (patrz zad. 3).