IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

 • Projekt SEGENMAS Sekwencjonowanie Nowej Generacji i Mapowanie Asocjacyjne) ... Więcej
 • W realizację projektu SEGENMAS zaangażowanych jest kilka ośrodków naukowych ... Więcej
 • Projekt SEGENMAS składa się z siedmiu zadań. W artykule przedstawiono ... Więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Cele projektu

Celem głównym proponowanego projektu jest opracowanie gotowej do wdrożenia w spółkach hodowlanych technologii monitorowania genotypów łubinu wąskolistnego pod względem wartościowych cech użytkowych za pomocą markerów molekularnych. 

  W ramach projektu przewiduje się badania szerokiego zestawu linii łubinu wąskolistnego (ok. 100) zawierającego odmiany komercyjne pochodzące z różnych krajów świata, materiały hodowlane i populacje dzikie. Materiał nasienny do badań będzie pochodził z kolekcji Banku Genów rodzaju Lupinus Poznańskiej Hodowli Roślin, Oddział w Wiatrowie.

 Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Kompleksowe fenotypowanie zestawu linii pod względem cech z zakresu architektury rośliny, fizjologii wzrostu i rozwoju rośliny oraz struktury plonu.
 2. Ocena zmienności cech fizjologicznych związanych z tolerancją na stresy abiotyczne w różnych fazach rozwoju roślin. 
 3. Biochemiczna ocena wartości żywieniowej i zawartości składników antyżywieniowych w nasionach, zawartości białka, błonnika, fenoli, tłuszczu surowego, galaktooligosacharydów, kwasów tłuszczowych i alkaloidów. W wybranych liniach będzie analizowana także zawartość natywnych antyoksydantów.
 4. Ocena odporności badanych linii na stresy biotyczne - dwie kluczowe choroby łubinu wąskolistnego, antraknozę i fuzariozę, w warunkach szklarniowych i polowych.
 5. Ocena symbiotycznej zdolności roślin do wiązania azotu atmosferycznego, na podstawie charakterystyki brodawkowania. Opracowanie metody szybkiej identyfikacji mikrosymbiontów łubinu w glebie i ocena możliwości wykorzystania metody zwiększania kompetencji symbiotycznej roślin poprzez zaprawianie nasion preparatami czynników Nod bradyrizobiów.
 6. Wykorzystanie metody genotypowania przez sekwencjonowanie do generowania markerów molekularnych skorelowanych z cechami użytkowymi, których zmienność będzie badana metodami z zakresu fenotypowania, biochemii i fizjologii. Lokalizacja markerów na mapie genetycznej i ocena sprzężenia z cechami użytkowymi.
 7. Opracowanie wyników z doświadczeń polowych metodami statystycznymi.  Bioinformatyczne opracowanie wszystkich wyników projektu metodą mapowania asocjacyjnego, w celu wytypowania markerów skorelowanych z cechami użytkowymi

 Celami pośrednimi projektu są:

 • podniesienie konkurencyjności firm hodowlanych specjalizujących się w produkcji nowych odmian łubinu wąskolistnego, na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • ochrona środowiska rolniczego poprzez promocję łubinu wąskolistnego jako rodzimego gatunku strączkowego w rotacyjnym systemie płodozmianu, mającego dodatni wpływ na strukturę i żyzność gruntów rolniczych,
 • zwiększenie produkcji i udziału rodzimego białka roślinnego jako alternatywy dla białka z importowanej śruty sojowej w paszach dla zwierząt,
 • poszerzenie oferty producentów nasion łubinu wąskolistnego dla celów spożywczych, poprzez poznanie zawartości niektórych związków chemicznych o znaczeniu prozdrowotnym lub antyżywieniowym.

Cele projektu

Celem głównym proponowanego projektu jest opracowanie gotowej do wdrożenia w spółkach hodowlanych technologii monitorowania genotypów łubinu wąskolistnego pod względem wartościowych cech użytkowych za pomocą markerów molekularnych. 

Więcej