IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

6. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP POZNAŃ)

6.1 Katedra Biochemii i Analizy Żywności (KBiAŻ)

Prace badawcze związane są głównie z białkami aktywnymi biologicznie występującymi w surowcach i produktach spożywczych pochodzenia roślinnego. Badania mają znaczenie poznawcze, jak również aplikacyjne. Prowadzone są prace nad funkcjonalnością składników nasion łubinu i możliwością jego wykorzystania do produkcji żywności. Prowadzone są też badania związane z aplikacją metod immunodetekcyjnych do analizy różnych składników żywności, w tym badań związanych z alergennością. Od lat wykonywane są badania dotyczące chemii lipidów, uwzględniające zmiany zachodzące podczas procesów technologicznych i przemian w czasie przechowywania. Głównie przedmiotem badań są związki witamino-E aktywne zaliczane do natywnych antyoksydantów, identyfikowane głównie w nasionach roślin oleistych, tłuszczach roślinnych, surowcach i przetworach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

Dorobek naukowy zespołu w zakresie proponowanej w projekcie tematyki badawczej:

  1. Czubiński J., Dwiecki K., Siger A., Neunert G., Lampart-Szczapa E. (2014). Characterisation of different digestion susceptibility of lupin seed globulins.  Food Chemistry 143, 418-426.
  2. Czubiński J., Dwiecki K., Siger A., Kachlicki P., Neunert G., Lampart-Szczapa E., Nogala-Kałucka M  (2012). Release of flavonoids from lupin globulin proteins during digestion in model system. J. Agric & Food Chem 60, 7, 1830-1836.
  3. Czubiński J., Dwiecki K., Siger A., Lampart-Szczapa E., Nogala-Kałucka M. (2012). Interactions between Lupinus angustifolius seedes lipoxygenase and native phenolic compounds in the model system. Eur Food Res Technol 235, 1, 67-73. 
  4. Dwiecki K., Siger A., Czubiński J., Nogala-Kałucka M., Lampart-Szczapa E (2011). The interactions between rapeseed lipoxygenase and native polyphenolic compounds in the model system. Journal of the American Oil Chemists' Society, 89 (3), 379-387. 
  5. Siger A., Czubiński J., Kachlicki P., Dwiecki K., Lampart-Szczapa E., Nogala- Kalucka M. (2011). Antioxidant activity and phenolics content in three lupin species. Journal of Food Composition and Analysis,2, 190-197.

6.2 Katedra Biochemii i Biotechnologii (KBiB) 

W projekcie weźmie udział zespół Zakładu Biologii Molekularnej UP Poznań KBiB. W Zakładzie prowadzone są badania nad strukturą i ekspresją genów kodujących enzymy szlaku syntezy fenylopropanoidów w rodzaju Lupinus oraz nad występowaniem, zróżnicowaniem genetycznym i metodami identyfikacji mikroorganizmów zdolnych do symbiozy z łubinami i soją. 

Dorobek naukowy zespołu w zakresie proponowanej w projekcie tematyki badawczej:

  1. Wojakowska A., Muth D., Narożna D., Mądrzak C., Stobiecki M., Kachlicki P. (2013). Changes of phenolic secondary metabolite profiles in the reaction of narrow leaf lupin (Lupinus angustifolius) plants to infections with Colletotrichum lupini fungus or treatment with its toxin. Metabolomics: 9: 575-589.
  2. Mądrzak C., Symbioza diazotroficzna soi i łubinów uprawianych w Polsce, Strategie wykorzystania roślin strączkowych (X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego oraz II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych) 29.05.-1.06. 2012, Zakopane.
  3. Narożna D., Golińska B., Byzia E., Króliczak J., Mądrzak, C. J., Nodulation of lupins by slow- and fast-growing rhizobium strains originating from a single root nodule of yellow lupin, 13th International Lupin Conference, abstr. P-61, Poznań, 6-10 czerwca 2011r.
  4. Stępkowski T., Żak M., Moulin L., Króliczak J., Golińska B., Narożna D., Safronowa V. I., Mądrzak, C. J. (2011). Bradyrhizobium canariense and Bradyrhizobium japonicum are the two dominant rhizobium species in root nodules of lupin and serradella plants growing in Europe. Systematic and Applied Microbiology 34: 368-375.
  5. Narożna D., Króliczak J., Mądrzak, C. J., Determination of the number of genes encoding isoflavone synthase in narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.), w: Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. red. B. Naganowska, P. Kachlicki, P. Krajewski, wyd. Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, 2009, 71-78, ISBN 978-83-61607-36-6, ISSN 1230-0721.