IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

3. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z O.O. (PHR)

PHR jest jednym z głównych hodowców roślin strączkowych w Polsce. Jest nowoczesną firmą hodowlano-nasienną z prawie 90. letnią tradycją w hodowli i nasiennictwie roślin rolniczych, w tym: roślin strączkowych, zbóż, traw i motylkowatych drobnonasiennych. Hodowla roślin strączkowych prowadzona jest w Oddziale PHR w Wiatrowie, który powstał w 1964 roku, jako wiodący ośrodek hodowlany, specjalizujący się w hodowli roślin strączkowych. Efektem prowadzonych tam prac jest zarejestrowanie do 2012 roku ponad 80 odmian roślin strączkowych, w tym 32 odmian łubinów. W Wiatrowie od 1978 roku prowadzony jest Bank Genów grochu, łubinów i seradeli.  W reprodukcji materiału siewnego łubinów w Polsce odmiany łubinu żółtego PHR zajmują ponad 80% areału, a wąskolistnego ponad 40%. PHR ma duży potencjał organizacyjny – od wielu lat uczestniczy, jako wykonawca lub współwykonawca, w różnych projektach badawczych. Firma zatrudnia 30 hodowców i pracowników hodowli, w tym 18 z wyższym wykształceniem. 

Dorobek zespołu w zakresie proponowanej w projekcie tematyki badawczej:

Autorstwo odmian przyjętych do Rejestru Odmian w latach 2009-2012:

  • łubin wąskolistny – Kadryl, Tango
  • łubin żółty – Talar, Baryt